RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Eiki Takahashi

 • Hitoshi Okamoto

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Atsushi Iriki

 • Reiko Mazuka

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Keiji Tanaka

 • Takeo Yoshikawa

 • Andrzej Cichocki

 • Hajime Hirase

 • Toshihiko Hosoya

 • Tadafumi Kato

 • Yoko Yamaguchi

 • Takatsune Kumada

 • Kumi O. Kuroda

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Masanori Murayama

 • Atsushi Miyawaki

 • Thomas J. McHugh

 • Takaomi C. Saido

 • Etsuko Muto

 • Susumu Tonegawa

 • Adrian W. Moore

 • Hokto Kazama

 • Hitoshi Okamoto

 • Motomasa Tanaka

 • Nobuko Mataga

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Keiji Tanaka

 • Toru Takumi

 • Kato Tadafumi

 • Tetsuo Yamamori

 • Tomoki Fukai

 • Yoshio Hirabayashi

 • Keiichi Kitajo

 • Taro Toyoizumi

 • Yukiko Goda

 • Kazuo Okanoya

 • Shingo Shimoda

 • Joshua P. Johansen

 • Manabu Tanifuji

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Atsushi Miyawaki

 • Tadafumi Kato

 • Thomas Launey

 • Hiroyuki Nakahara

 • Hideyuki Okano

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Andrea Benucci

 • Tomomi Shimogori

 • Shigeyoshi Itohara

Eiki Takahashi Hitoshi Okamoto Kazuhiro Yamakawa Atsushi Iriki Reiko Mazuka Yasuo Kuniyoshi Keiji Tanaka Takeo Yoshikawa Andrzej Cichocki Hajime Hirase Toshihiko Hosoya Tadafumi Kato Yoko Yamaguchi Takatsune Kumada Kumi O. Kuroda Yoshihiro Yoshihara Masanori Murayama Atsushi Miyawaki Thomas J. McHugh Takaomi C. Saido Etsuko Muto Susumu Tonegawa Adrian W. Moore Hokto Kazama Hitoshi Okamoto Motomasa Tanaka Nobuko Mataga Hiroyuki Kamiguchi Keiji Tanaka Toru Takumi Kato Tadafumi Tetsuo Yamamori Tomoki Fukai Yoshio Hirabayashi Keiichi Kitajo Taro Toyoizumi Yukiko Goda Kazuo Okanoya Shingo Shimoda Joshua P. Johansen Manabu Tanifuji Shigeyoshi Fujisawa Atsushi Miyawaki Tadafumi Kato Thomas Launey Hiroyuki Nakahara Hideyuki Okano Katsuhiko Mikoshiba Andrea Benucci Tomomi Shimogori Shigeyoshi Itohara