RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Etsuko Muto

 • Hideyuki Okano

 • Kato Tadafumi

 • Hokto Kazama

 • Adrian W. Moore

 • Takatsune Kumada

 • Yoshio Hirabayashi

 • Reiko Mazuka

 • Atsushi Miyawaki

 • Tadafumi Kato

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Keiji Tanaka

 • Yukiko Goda

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Shingo Shimoda

 • Andrzej Cichocki

 • Masanori Murayama

 • Nobuko Mataga

 • Takeo Yoshikawa

 • Tetsuo Yamamori

 • Keiji Tanaka

 • Susumu Tonegawa

 • Thomas Launey

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Tomomi Shimogori

 • Hitoshi Okamoto

 • Tomoki Fukai

 • Kumi O. Kuroda

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Nakahara

 • Takaomi C. Saido

 • Atsushi Miyawaki

 • Motomasa Tanaka

 • Keiichi Kitajo

 • Joshua P. Johansen

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Tadafumi Kato

 • Andrea Benucci

 • Toru Takumi

 • Hajime Hirase

 • Yoko Yamaguchi

 • Eiki Takahashi

 • Taro Toyoizumi

 • Kazuo Okanoya

 • Thomas J. McHugh

 • Atsushi Iriki

 • Manabu Tanifuji

Yasuo Kuniyoshi Shigeyoshi Itohara Etsuko Muto Hideyuki Okano Kato Tadafumi Hokto Kazama Adrian W. Moore Takatsune Kumada Yoshio Hirabayashi Reiko Mazuka Atsushi Miyawaki Tadafumi Kato Yoshihiro Yoshihara Keiji Tanaka Yukiko Goda Kazuhiro Yamakawa Shingo Shimoda Andrzej Cichocki Masanori Murayama Nobuko Mataga Takeo Yoshikawa Tetsuo Yamamori Keiji Tanaka Susumu Tonegawa Thomas Launey Hiroyuki Kamiguchi Tomomi Shimogori Hitoshi Okamoto Tomoki Fukai Kumi O. Kuroda Tomoki Fukai Hiroyuki Nakahara Takaomi C. Saido Atsushi Miyawaki Motomasa Tanaka Keiichi Kitajo Joshua P. Johansen Katsuhiko Mikoshiba Shigeyoshi Fujisawa Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Tadafumi Kato Andrea Benucci Toru Takumi Hajime Hirase Yoko Yamaguchi Eiki Takahashi Taro Toyoizumi Kazuo Okanoya Thomas J. McHugh Atsushi Iriki Manabu Tanifuji