RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Hokto Kazama

 • Manabu Tanifuji

 • Shingo Shimoda

 • Thomas J. McHugh

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Susumu Tonegawa

 • Andrea Benucci

 • Hideyuki Okano

 • Takaomi C. Saido

 • Masanori Murayama

 • Yukiko Goda

 • Tadafumi Kato

 • Thomas Launey

 • Motomasa Tanaka

 • Toshihiko Hosoya

 • Tomoki Fukai

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Kumi O. Kuroda

 • Atsushi Iriki

 • Tadafumi Kato

 • Tomoki Fukai

 • Kato Tadafumi

 • Adrian W. Moore

 • Takeo Yoshikawa

 • Kazuo Okanoya

 • Tetsuo Yamamori

 • Hiroyuki Nakahara

 • Eiki Takahashi

 • Atsushi Miyawaki

 • Nobuko Mataga

 • Yoko Yamaguchi

 • Atsushi Miyawaki

 • Joshua P. Johansen

 • Reiko Mazuka

 • Shigeyoshi Itohara

 • Taro Toyoizumi

 • Andrzej Cichocki

 • Hajime Hirase

 • Hitoshi Okamoto

 • Takatsune Kumada

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Toru Takumi

 • Yoshio Hirabayashi

 • Etsuko Muto

 • Tomomi Shimogori

 • Hitoshi Okamoto

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Keiji Tanaka

 • Keiichi Kitajo

 • Keiji Tanaka

 • Kazuhiro Yamakawa

Hokto Kazama Manabu Tanifuji Shingo Shimoda Thomas J. McHugh Yoshihiro Yoshihara Susumu Tonegawa Andrea Benucci Hideyuki Okano Takaomi C. Saido Masanori Murayama Yukiko Goda Tadafumi Kato Thomas Launey Motomasa Tanaka Toshihiko Hosoya Tomoki Fukai Yasuo Kuniyoshi Kumi O. Kuroda Atsushi Iriki Tadafumi Kato Tomoki Fukai Kato Tadafumi Adrian W. Moore Takeo Yoshikawa Kazuo Okanoya Tetsuo Yamamori Hiroyuki Nakahara Eiki Takahashi Atsushi Miyawaki Nobuko Mataga Yoko Yamaguchi Atsushi Miyawaki Joshua P. Johansen Reiko Mazuka Shigeyoshi Itohara Taro Toyoizumi Andrzej Cichocki Hajime Hirase Hitoshi Okamoto Takatsune Kumada Hiroyuki Kamiguchi Katsuhiko Mikoshiba Toru Takumi Yoshio Hirabayashi Etsuko Muto Tomomi Shimogori Hitoshi Okamoto Shigeyoshi Fujisawa Keiji Tanaka Keiichi Kitajo Keiji Tanaka Kazuhiro Yamakawa