RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Thomas J. McHugh

 • Reiko Mazuka

 • Atsushi Iriki

 • Hideyuki Okano

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hitoshi Okamoto

 • Adrian W. Moore

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Nobuko Mataga

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Toshihiko Hosoya

 • Tomomi Shimogori

 • Hokto Kazama

 • Atsushi Miyawaki

 • Susumu Tonegawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Yukiko Goda

 • Motomasa Tanaka

 • Takaomi C. Saido

 • Taro Toyoizumi

 • Keiji Tanaka

 • Keiji Tanaka

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Masanori Murayama

 • Hiroyuki Nakahara

 • Tetsuo Yamamori

 • Takeo Yoshikawa

 • Tadafumi Kato

 • Joshua P. Johansen

 • Kazuo Okanoya

 • Andrea Benucci

 • Tadafumi Kato

 • Eiki Takahashi

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Shingo Shimoda

 • Kumi O. Kuroda

 • Manabu Tanifuji

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Thomas Launey

 • Yoshio Hirabayashi

 • Hajime Hirase

 • Kato Tadafumi

 • Andrzej Cichocki

 • Etsuko Muto

 • Toru Takumi

 • Keiichi Kitajo

 • Atsushi Miyawaki

 • Yoko Yamaguchi

 • Takatsune Kumada

 • Kazuhiro Yamakawa

Thomas J. McHugh Reiko Mazuka Atsushi Iriki Hideyuki Okano Shigeyoshi Itohara Hitoshi Okamoto Adrian W. Moore Shigeyoshi Fujisawa Nobuko Mataga Tomoki Fukai Hiroyuki Kamiguchi Toshihiko Hosoya Tomomi Shimogori Hokto Kazama Atsushi Miyawaki Susumu Tonegawa Hitoshi Okamoto Yukiko Goda Motomasa Tanaka Takaomi C. Saido Taro Toyoizumi Keiji Tanaka Keiji Tanaka Yoshihiro Yoshihara Masanori Murayama Hiroyuki Nakahara Tetsuo Yamamori Takeo Yoshikawa Tadafumi Kato Joshua P. Johansen Kazuo Okanoya Andrea Benucci Tadafumi Kato Eiki Takahashi Yasuo Kuniyoshi Shingo Shimoda Kumi O. Kuroda Manabu Tanifuji Katsuhiko Mikoshiba Thomas Launey Yoshio Hirabayashi Hajime Hirase Kato Tadafumi Andrzej Cichocki Etsuko Muto Toru Takumi Keiichi Kitajo Atsushi Miyawaki Yoko Yamaguchi Takatsune Kumada Kazuhiro Yamakawa