RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Shigeyoshi Itohara

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Hajime Hirase

 • Atsushi Iriki

 • Hitoshi Okamoto

 • Keiji Tanaka

 • Atsushi Miyawaki

 • Takeo Yoshikawa

 • Nobuko Mataga

 • Takatsune Kumada

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Yukiko Goda

 • Yoko Yamaguchi

 • Tomoki Fukai

 • Tadafumi Kato

 • Kato Tadafumi

 • Toru Takumi

 • Takaomi C. Saido

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Toshihiko Hosoya

 • Reiko Mazuka

 • Shingo Shimoda

 • Andrea Benucci

 • Manabu Tanifuji

 • Thomas J. McHugh

 • Etsuko Muto

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Motomasa Tanaka

 • Tadafumi Kato

 • Kumi O. Kuroda

 • Masanori Murayama

 • Hideyuki Okano

 • Hitoshi Okamoto

 • Andrzej Cichocki

 • Joshua P. Johansen

 • Taro Toyoizumi

 • Keiji Tanaka

 • Hokto Kazama

 • Keiichi Kitajo

 • Yoshio Hirabayashi

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Tomoki Fukai

 • Tetsuo Yamamori

 • Atsushi Miyawaki

 • Hiroyuki Nakahara

 • Thomas Launey

 • Eiki Takahashi

 • Kazuo Okanoya

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Tomomi Shimogori

 • Susumu Tonegawa

 • Adrian W. Moore

Shigeyoshi Itohara Shigeyoshi Fujisawa Hajime Hirase Atsushi Iriki Hitoshi Okamoto Keiji Tanaka Atsushi Miyawaki Takeo Yoshikawa Nobuko Mataga Takatsune Kumada Hiroyuki Kamiguchi Yukiko Goda Yoko Yamaguchi Tomoki Fukai Tadafumi Kato Kato Tadafumi Toru Takumi Takaomi C. Saido Yasuo Kuniyoshi Toshihiko Hosoya Reiko Mazuka Shingo Shimoda Andrea Benucci Manabu Tanifuji Thomas J. McHugh Etsuko Muto Kazuhiro Yamakawa Motomasa Tanaka Tadafumi Kato Kumi O. Kuroda Masanori Murayama Hideyuki Okano Hitoshi Okamoto Andrzej Cichocki Joshua P. Johansen Taro Toyoizumi Keiji Tanaka Hokto Kazama Keiichi Kitajo Yoshio Hirabayashi Yoshihiro Yoshihara Tomoki Fukai Tetsuo Yamamori Atsushi Miyawaki Hiroyuki Nakahara Thomas Launey Eiki Takahashi Kazuo Okanoya Katsuhiko Mikoshiba Tomomi Shimogori Susumu Tonegawa Adrian W. Moore