RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Eiki Takahashi

 • Kazuo Okanoya

 • Thomas Launey

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Nakahara

 • Etsuko Muto

 • Atsushi Miyawaki

 • Manabu Tanifuji

 • Yukiko Goda

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Joshua P. Johansen

 • Shingo Shimoda

 • Tomoki Fukai

 • Andrzej Cichocki

 • Motomasa Tanaka

 • Atsushi Iriki

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Keiichi Kitajo

 • Takaomi C. Saido

 • Hideyuki Okano

 • Shigeyoshi Itohara

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Andrea Benucci

 • Keiji Tanaka

 • Atsushi Miyawaki

 • Yoko Yamaguchi

 • Hitoshi Okamoto

 • Masanori Murayama

 • Tadafumi Kato

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Takatsune Kumada

 • Yoshio Hirabayashi

 • Hajime Hirase

 • Takeo Yoshikawa

 • Tetsuo Yamamori

 • Nobuko Mataga

 • Susumu Tonegawa

 • Taro Toyoizumi

 • Kumi O. Kuroda

 • Adrian W. Moore

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Reiko Mazuka

 • Tadafumi Kato

 • Toru Takumi

 • Kato Tadafumi

 • Thomas J. McHugh

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Keiji Tanaka

 • Tomomi Shimogori

 • Hokto Kazama

Eiki Takahashi Kazuo Okanoya Thomas Launey Tomoki Fukai Hiroyuki Nakahara Etsuko Muto Atsushi Miyawaki Manabu Tanifuji Yukiko Goda Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Joshua P. Johansen Shingo Shimoda Tomoki Fukai Andrzej Cichocki Motomasa Tanaka Atsushi Iriki Hiroyuki Kamiguchi Keiichi Kitajo Takaomi C. Saido Hideyuki Okano Shigeyoshi Itohara Kazuhiro Yamakawa Andrea Benucci Keiji Tanaka Atsushi Miyawaki Yoko Yamaguchi Hitoshi Okamoto Masanori Murayama Tadafumi Kato Yasuo Kuniyoshi Takatsune Kumada Yoshio Hirabayashi Hajime Hirase Takeo Yoshikawa Tetsuo Yamamori Nobuko Mataga Susumu Tonegawa Taro Toyoizumi Kumi O. Kuroda Adrian W. Moore Yoshihiro Yoshihara Reiko Mazuka Tadafumi Kato Toru Takumi Kato Tadafumi Thomas J. McHugh Shigeyoshi Fujisawa Katsuhiko Mikoshiba Keiji Tanaka Tomomi Shimogori Hokto Kazama