RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Shingo Shimoda

 • Takatsune Kumada

 • Kato Tadafumi

 • Tomoki Fukai

 • Hajime Hirase

 • Masanori Murayama

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Atsushi Miyawaki

 • Eiki Takahashi

 • Yasunori Hayashi

 • Kumi O. Kuroda

 • Atsushi Miyawaki

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrzej Cichocki

 • Tetsuo Yamamori

 • Keiji Tanaka

 • Yukiko Goda

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Takaomi C. Saido

 • Adrian W. Moore

 • Taro Toyoizumi

 • Yoko Yamaguchi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Atsushi Iriki

 • Susumu Tonegawa

 • Hokto Kazama

 • Hideyuki Okano

 • Toshihiko Hosoya

 • Nobuko Mataga

 • Reiko Mazuka

 • Kazuo Okanoya

 • Yoshio Hirabayashi

 • Tomomi Shimogori

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takeo Yoshikawa

 • Tadafumi Kato

 • Thomas J. McHugh

 • Shun-ichi Amari

 • Toru Takumi

 • Naotaka Fujii

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Andrea Benucci

 • Etsuko Muto

 • Thomas Launey

 • Motomasa Tanaka

 • Chitoshi Itakura

 • Joshua P. Johansen

 • Hitoshi Okamoto

 • Keiichi Kitajo

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Manabu Tanifuji

 • Chitoshi Itakura

 • Shigeyoshi Fujisawa

Shingo Shimoda Takatsune Kumada Kato Tadafumi Tomoki Fukai Hajime Hirase Masanori Murayama Kazuhiro Yamakawa Hitoshi Okamoto Atsushi Miyawaki Eiki Takahashi Yasunori Hayashi Kumi O. Kuroda Atsushi Miyawaki Hiroyuki Nakahara Andrzej Cichocki Tetsuo Yamamori Keiji Tanaka Yukiko Goda Yasuo Kuniyoshi Takaomi C. Saido Adrian W. Moore Taro Toyoizumi Yoko Yamaguchi Shigeyoshi Itohara Atsushi Iriki Susumu Tonegawa Hokto Kazama Hideyuki Okano Toshihiko Hosoya Nobuko Mataga Reiko Mazuka Kazuo Okanoya Yoshio Hirabayashi Tomomi Shimogori Katsuhiko Mikoshiba Takeo Yoshikawa Tadafumi Kato Thomas J. McHugh Shun-ichi Amari Toru Takumi Naotaka Fujii Hiroyuki Kamiguchi Andrea Benucci Etsuko Muto Thomas Launey Motomasa Tanaka Chitoshi Itakura Joshua P. Johansen Hitoshi Okamoto Keiichi Kitajo Yoshihiro Yoshihara Manabu Tanifuji Chitoshi Itakura Shigeyoshi Fujisawa