RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Thomas Launey

 • Atsushi Miyawaki

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Tomomi Shimogori

 • Hokto Kazama

 • Takeo Yoshikawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Shingo Shimoda

 • Toshihiko Hosoya

 • Andrea Benucci

 • Atsushi Miyawaki

 • Takaomi C. Saido

 • Toru Takumi

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrzej Cichocki

 • Reiko Mazuka

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Tadafumi Kato

 • Hideyuki Okano

 • Tadafumi Kato

 • Keiji Tanaka

 • Susumu Tonegawa

 • Eiki Takahashi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Keiichi Kitajo

 • Takatsune Kumada

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Kato Tadafumi

 • Nobuko Mataga

 • Yukiko Goda

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Tomoki Fukai

 • Hitoshi Okamoto

 • Motomasa Tanaka

 • Kazuo Okanoya

 • Yoshio Hirabayashi

 • Joshua P. Johansen

 • Etsuko Muto

 • Tetsuo Yamamori

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Hajime Hirase

 • Adrian W. Moore

 • Keiji Tanaka

 • Kumi O. Kuroda

 • Yoko Yamaguchi

 • Masanori Murayama

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tomoki Fukai

 • Atsushi Iriki

 • Thomas J. McHugh

 • Taro Toyoizumi

 • Manabu Tanifuji

Thomas Launey Atsushi Miyawaki Yasuo Kuniyoshi Tomomi Shimogori Hokto Kazama Takeo Yoshikawa Hitoshi Okamoto Shingo Shimoda Toshihiko Hosoya Andrea Benucci Atsushi Miyawaki Takaomi C. Saido Toru Takumi Hiroyuki Nakahara Andrzej Cichocki Reiko Mazuka Shigeyoshi Fujisawa Tadafumi Kato Hideyuki Okano Tadafumi Kato Keiji Tanaka Susumu Tonegawa Eiki Takahashi Shigeyoshi Itohara Keiichi Kitajo Takatsune Kumada Yoshihiro Yoshihara Kato Tadafumi Nobuko Mataga Yukiko Goda Katsuhiko Mikoshiba Tomoki Fukai Hitoshi Okamoto Motomasa Tanaka Kazuo Okanoya Yoshio Hirabayashi Joshua P. Johansen Etsuko Muto Tetsuo Yamamori Hiroyuki Kamiguchi Hajime Hirase Adrian W. Moore Keiji Tanaka Kumi O. Kuroda Yoko Yamaguchi Masanori Murayama Kazuhiro Yamakawa Tomoki Fukai Atsushi Iriki Thomas J. McHugh Taro Toyoizumi Manabu Tanifuji