RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Atsushi Miyawaki

 • Kato Tadafumi

 • Keiichi Kitajo

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tetsuo Yamamori

 • Toru Takumi

 • Thomas Launey

 • Susumu Tonegawa

 • Andrzej Cichocki

 • Thomas J. McHugh

 • Yasunori Hayashi

 • Takaomi C. Saido

 • Atsushi Iriki

 • Takatsune Kumada

 • Naotaka Fujii

 • Etsuko Muto

 • Hiroyuki Nakahara

 • Yoshio Hirabayashi

 • Andrea Benucci

 • Joshua P. Johansen

 • Hideyuki Okano

 • Tomomi Shimogori

 • Tomoki Fukai

 • Chitoshi Itakura

 • Adrian W. Moore

 • Shigeyoshi Itohara

 • Atsushi Miyawaki

 • Masanori Murayama

 • Taro Toyoizumi

 • Yukiko Goda

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hajime Hirase

 • Keiji Tanaka

 • Reiko Mazuka

 • Manabu Tanifuji

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Kumi O. Kuroda

 • Hokto Kazama

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Kazuo Okanoya

 • Shingo Shimoda

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Toshihiko Hosoya

 • Nobuko Mataga

 • Eiki Takahashi

 • Yoko Yamaguchi

 • Chitoshi Itakura

 • Tadafumi Kato

 • Takeo Yoshikawa

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Hitoshi Okamoto

 • Hitoshi Okamoto

 • Motomasa Tanaka

 • Shun-ichi Amari

Atsushi Miyawaki Kato Tadafumi Keiichi Kitajo Kazuhiro Yamakawa Tetsuo Yamamori Toru Takumi Thomas Launey Susumu Tonegawa Andrzej Cichocki Thomas J. McHugh Yasunori Hayashi Takaomi C. Saido Atsushi Iriki Takatsune Kumada Naotaka Fujii Etsuko Muto Hiroyuki Nakahara Yoshio Hirabayashi Andrea Benucci Joshua P. Johansen Hideyuki Okano Tomomi Shimogori Tomoki Fukai Chitoshi Itakura Adrian W. Moore Shigeyoshi Itohara Atsushi Miyawaki Masanori Murayama Taro Toyoizumi Yukiko Goda Yoshihiro Yoshihara Hajime Hirase Keiji Tanaka Reiko Mazuka Manabu Tanifuji Hiroyuki Kamiguchi Kumi O. Kuroda Hokto Kazama Shigeyoshi Fujisawa Kazuo Okanoya Shingo Shimoda Katsuhiko Mikoshiba Toshihiko Hosoya Nobuko Mataga Eiki Takahashi Yoko Yamaguchi Chitoshi Itakura Tadafumi Kato Takeo Yoshikawa Yasuo Kuniyoshi Hitoshi Okamoto Hitoshi Okamoto Motomasa Tanaka Shun-ichi Amari