RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Toru Takumi

 • Hokto Kazama

 • Shingo Shimoda

 • Thomas J. McHugh

 • Thomas Launey

 • Susumu Tonegawa

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Nobuko Mataga

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tadafumi Kato

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Yoko Yamaguchi

 • Reiko Mazuka

 • Kumi O. Kuroda

 • Keiichi Kitajo

 • Atsushi Miyawaki

 • Takaomi C. Saido

 • Etsuko Muto

 • Yoshio Hirabayashi

 • Keiji Tanaka

 • Adrian W. Moore

 • Kazuo Okanoya

 • Tomoki Fukai

 • Taro Toyoizumi

 • Eiki Takahashi

 • Tadafumi Kato

 • Joshua P. Johansen

 • Hideyuki Okano

 • Kato Tadafumi

 • Hajime Hirase

 • Andrea Benucci

 • Takeo Yoshikawa

 • Toshihiko Hosoya

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Tetsuo Yamamori

 • Andrzej Cichocki

 • Takatsune Kumada

 • Motomasa Tanaka

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Yukiko Goda

 • Keiji Tanaka

 • Tomomi Shimogori

 • Atsushi Miyawaki

 • Hitoshi Okamoto

 • Masanori Murayama

 • Manabu Tanifuji

 • Shigeyoshi Itohara

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Nakahara

 • Atsushi Iriki

 • Hitoshi Okamoto

Toru Takumi Hokto Kazama Shingo Shimoda Thomas J. McHugh Thomas Launey Susumu Tonegawa Yoshihiro Yoshihara Shigeyoshi Fujisawa Nobuko Mataga Kazuhiro Yamakawa Tadafumi Kato Hiroyuki Kamiguchi Yoko Yamaguchi Reiko Mazuka Kumi O. Kuroda Keiichi Kitajo Atsushi Miyawaki Takaomi C. Saido Etsuko Muto Yoshio Hirabayashi Keiji Tanaka Adrian W. Moore Kazuo Okanoya Tomoki Fukai Taro Toyoizumi Eiki Takahashi Tadafumi Kato Joshua P. Johansen Hideyuki Okano Kato Tadafumi Hajime Hirase Andrea Benucci Takeo Yoshikawa Toshihiko Hosoya Yasuo Kuniyoshi Tetsuo Yamamori Andrzej Cichocki Takatsune Kumada Motomasa Tanaka Katsuhiko Mikoshiba Yukiko Goda Keiji Tanaka Tomomi Shimogori Atsushi Miyawaki Hitoshi Okamoto Masanori Murayama Manabu Tanifuji Shigeyoshi Itohara Tomoki Fukai Hiroyuki Nakahara Atsushi Iriki Hitoshi Okamoto