RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Takatsune Kumada

 • Hajime Hirase

 • Keiichi Kitajo

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Tetsuo Yamamori

 • Keiji Tanaka

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Masanori Murayama

 • Tadafumi Kato

 • Thomas J. McHugh

 • Yoshio Hirabayashi

 • Yukiko Goda

 • Atsushi Iriki

 • Tomoki Fukai

 • Takaomi C. Saido

 • Eiki Takahashi

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Manabu Tanifuji

 • Kumi O. Kuroda

 • Tomomi Shimogori

 • Hiroyuki Nakahara

 • Hideyuki Okano

 • Reiko Mazuka

 • Adrian W. Moore

 • Joshua P. Johansen

 • Kazuo Okanoya

 • Toru Takumi

 • Thomas Launey

 • Andrzej Cichocki

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Susumu Tonegawa

 • Taro Toyoizumi

 • Atsushi Miyawaki

 • Atsushi Miyawaki

 • Hokto Kazama

 • Tadafumi Kato

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hitoshi Okamoto

 • Shingo Shimoda

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Yoko Yamaguchi

 • Kato Tadafumi

 • Nobuko Mataga

 • Keiji Tanaka

 • Etsuko Muto

 • Andrea Benucci

 • Takeo Yoshikawa

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Motomasa Tanaka

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tomoki Fukai

Takatsune Kumada Hajime Hirase Keiichi Kitajo Yoshihiro Yoshihara Tetsuo Yamamori Keiji Tanaka Yasuo Kuniyoshi Masanori Murayama Tadafumi Kato Thomas J. McHugh Yoshio Hirabayashi Yukiko Goda Atsushi Iriki Tomoki Fukai Takaomi C. Saido Eiki Takahashi Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Manabu Tanifuji Kumi O. Kuroda Tomomi Shimogori Hiroyuki Nakahara Hideyuki Okano Reiko Mazuka Adrian W. Moore Joshua P. Johansen Kazuo Okanoya Toru Takumi Thomas Launey Andrzej Cichocki Shigeyoshi Fujisawa Susumu Tonegawa Taro Toyoizumi Atsushi Miyawaki Atsushi Miyawaki Hokto Kazama Tadafumi Kato Shigeyoshi Itohara Hitoshi Okamoto Shingo Shimoda Hiroyuki Kamiguchi Yoko Yamaguchi Kato Tadafumi Nobuko Mataga Keiji Tanaka Etsuko Muto Andrea Benucci Takeo Yoshikawa Katsuhiko Mikoshiba Motomasa Tanaka Kazuhiro Yamakawa Tomoki Fukai