RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Taro Toyoizumi

 • Keiji Tanaka

 • Adrian W. Moore

 • Atsushi Iriki

 • Manabu Tanifuji

 • Reiko Mazuka

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Masanori Murayama

 • Yoshio Hirabayashi

 • Hitoshi Okamoto

 • Andrzej Cichocki

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Hokto Kazama

 • Hiroyuki Nakahara

 • Toshihiko Hosoya

 • Takeo Yoshikawa

 • Tomomi Shimogori

 • Yukiko Goda

 • Thomas Launey

 • Joshua P. Johansen

 • Andrea Benucci

 • Motomasa Tanaka

 • Atsushi Miyawaki

 • Etsuko Muto

 • Thomas J. McHugh

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takaomi C. Saido

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hajime Hirase

 • Kumi O. Kuroda

 • Toru Takumi

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Tadafumi Kato

 • Tomoki Fukai

Taro Toyoizumi Keiji Tanaka Adrian W. Moore Atsushi Iriki Manabu Tanifuji Reiko Mazuka Kazuhiro Yamakawa Masanori Murayama Yoshio Hirabayashi Hitoshi Okamoto Andrzej Cichocki Hiroyuki Kamiguchi Hokto Kazama Hiroyuki Nakahara Toshihiko Hosoya Takeo Yoshikawa Tomomi Shimogori Yukiko Goda Thomas Launey Joshua P. Johansen Andrea Benucci Motomasa Tanaka Atsushi Miyawaki Etsuko Muto Thomas J. McHugh Katsuhiko Mikoshiba Takaomi C. Saido Shigeyoshi Itohara Hajime Hirase Kumi O. Kuroda Toru Takumi Shigeyoshi Fujisawa Yoshihiro Yoshihara Tadafumi Kato Tomoki Fukai