RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Tomomi Shimogori

 • Shigeyoshi Itohara

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Manabu Tanifuji

 • Adrian W. Moore

 • Atsushi Miyawaki

 • Takeo Yoshikawa

 • Andrzej Cichocki

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Toshihiko Hosoya

 • Tadafumi Kato

 • Thomas J. McHugh

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Joshua P. Johansen

 • Keiji Tanaka

 • Masanori Murayama

 • Takaomi C. Saido

 • Andrea Benucci

 • Kumi O. Kuroda

 • Taro Toyoizumi

 • Etsuko Muto

 • Hitoshi Okamoto

 • Hajime Hirase

 • Thomas Launey

 • Motomasa Tanaka

 • Hokto Kazama

 • Toru Takumi

 • Yukiko Goda

 • Yoshio Hirabayashi

 • Atsushi Iriki

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Nakahara

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Reiko Mazuka

Tomomi Shimogori Shigeyoshi Itohara Katsuhiko Mikoshiba Kazuhiro Yamakawa Manabu Tanifuji Adrian W. Moore Atsushi Miyawaki Takeo Yoshikawa Andrzej Cichocki Shigeyoshi Fujisawa Toshihiko Hosoya Tadafumi Kato Thomas J. McHugh Yoshihiro Yoshihara Joshua P. Johansen Keiji Tanaka Masanori Murayama Takaomi C. Saido Andrea Benucci Kumi O. Kuroda Taro Toyoizumi Etsuko Muto Hitoshi Okamoto Hajime Hirase Thomas Launey Motomasa Tanaka Hokto Kazama Toru Takumi Yukiko Goda Yoshio Hirabayashi Atsushi Iriki Tomoki Fukai Hiroyuki Nakahara Hiroyuki Kamiguchi Reiko Mazuka