RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Andrea Benucci

 • Atsushi Iriki

 • Toru Takumi

 • Takeo Yoshikawa

 • Atsushi Miyawaki

 • Reiko Mazuka

 • Hajime Hirase

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Andrzej Cichocki

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takaomi C. Saido

 • Toshihiko Hosoya

 • Motomasa Tanaka

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Taro Toyoizumi

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Joshua P. Johansen

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yoshio Hirabayashi

 • Keiji Tanaka

 • Hokto Kazama

 • Masanori Murayama

 • Hiroyuki Nakahara

 • Thomas J. McHugh

 • Yukiko Goda

 • Adrian W. Moore

 • Thomas Launey

 • Manabu Tanifuji

 • Tadafumi Kato

 • Tomoki Fukai

 • Hitoshi Okamoto

 • Tomomi Shimogori

 • Kumi O. Kuroda

 • Etsuko Muto

Andrea Benucci Atsushi Iriki Toru Takumi Takeo Yoshikawa Atsushi Miyawaki Reiko Mazuka Hajime Hirase Kazuhiro Yamakawa Andrzej Cichocki Katsuhiko Mikoshiba Takaomi C. Saido Toshihiko Hosoya Motomasa Tanaka Shigeyoshi Itohara Hiroyuki Kamiguchi Taro Toyoizumi Yoshihiro Yoshihara Joshua P. Johansen Shigeyoshi Fujisawa Yoshio Hirabayashi Keiji Tanaka Hokto Kazama Masanori Murayama Hiroyuki Nakahara Thomas J. McHugh Yukiko Goda Adrian W. Moore Thomas Launey Manabu Tanifuji Tadafumi Kato Tomoki Fukai Hitoshi Okamoto Tomomi Shimogori Kumi O. Kuroda Etsuko Muto