RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Masanori Murayama

 • Keiji Tanaka

 • Atsushi Iriki

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Taro Toyoizumi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takeo Yoshikawa

 • Tomomi Shimogori

 • Toshihiko Hosoya

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Takaomi C. Saido

 • Yoshio Hirabayashi

 • Motomasa Tanaka

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Yukiko Goda

 • Shigeyoshi Itohara

 • Andrea Benucci

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Hiroyuki Nakahara

 • Kumi O. Kuroda

 • Hitoshi Okamoto

 • Manabu Tanifuji

 • Reiko Mazuka

 • Atsushi Miyawaki

 • Etsuko Muto

 • Tadafumi Kato

 • Hokto Kazama

 • Hajime Hirase

 • Tomoki Fukai

 • Joshua P. Johansen

 • Adrian W. Moore

 • Thomas J. McHugh

 • Toru Takumi

 • Andrzej Cichocki

 • Thomas Launey

Masanori Murayama Keiji Tanaka Atsushi Iriki Kazuhiro Yamakawa Taro Toyoizumi Katsuhiko Mikoshiba Takeo Yoshikawa Tomomi Shimogori Toshihiko Hosoya Shigeyoshi Fujisawa Takaomi C. Saido Yoshio Hirabayashi Motomasa Tanaka Yoshihiro Yoshihara Yukiko Goda Shigeyoshi Itohara Andrea Benucci Hiroyuki Kamiguchi Hiroyuki Nakahara Kumi O. Kuroda Hitoshi Okamoto Manabu Tanifuji Reiko Mazuka Atsushi Miyawaki Etsuko Muto Tadafumi Kato Hokto Kazama Hajime Hirase Tomoki Fukai Joshua P. Johansen Adrian W. Moore Thomas J. McHugh Toru Takumi Andrzej Cichocki Thomas Launey