RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Shigeyoshi Itohara

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Atsushi Iriki

 • Atsushi Miyawaki

 • Andrea Benucci

 • Hiroyuki Nakahara

 • Takeo Yoshikawa

 • Tomoki Fukai

 • Toshihiko Hosoya

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takaomi C. Saido

 • Yukiko Goda

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Taro Toyoizumi

 • Yoshio Hirabayashi

 • Motomasa Tanaka

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tadafumi Kato

 • Masanori Murayama

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Adrian W. Moore

 • Toru Takumi

 • Manabu Tanifuji

 • Hokto Kazama

 • Keiji Tanaka

 • Hajime Hirase

 • Andrzej Cichocki

 • Thomas J. McHugh

 • Tomomi Shimogori

 • Kumi O. Kuroda

 • Thomas Launey

 • Reiko Mazuka

 • Hitoshi Okamoto

 • Joshua P. Johansen

 • Etsuko Muto

Shigeyoshi Itohara Shigeyoshi Fujisawa Atsushi Iriki Atsushi Miyawaki Andrea Benucci Hiroyuki Nakahara Takeo Yoshikawa Tomoki Fukai Toshihiko Hosoya Katsuhiko Mikoshiba Takaomi C. Saido Yukiko Goda Yoshihiro Yoshihara Taro Toyoizumi Yoshio Hirabayashi Motomasa Tanaka Kazuhiro Yamakawa Tadafumi Kato Masanori Murayama Hiroyuki Kamiguchi Adrian W. Moore Toru Takumi Manabu Tanifuji Hokto Kazama Keiji Tanaka Hajime Hirase Andrzej Cichocki Thomas J. McHugh Tomomi Shimogori Kumi O. Kuroda Thomas Launey Reiko Mazuka Hitoshi Okamoto Joshua P. Johansen Etsuko Muto