RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Motomasa Tanaka

 • Reiko Mazuka

 • Atsushi Miyawaki

 • Hokto Kazama

 • Tomomi Shimogori

 • Takeo Yoshikawa

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Etsuko Muto

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Takaomi C. Saido

 • Manabu Tanifuji

 • Tomoki Fukai

 • Joshua P. Johansen

 • Toru Takumi

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Kumi O. Kuroda

 • Thomas J. McHugh

 • Yoshio Hirabayashi

 • Adrian W. Moore

 • Masanori Murayama

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Andrea Benucci

 • Hajime Hirase

 • Andrzej Cichocki

 • Shigeyoshi Itohara

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Thomas Launey

 • Yukiko Goda

 • Keiji Tanaka

 • Hiroyuki Nakahara

 • Atsushi Iriki

 • Tadafumi Kato

 • Taro Toyoizumi

Motomasa Tanaka Reiko Mazuka Atsushi Miyawaki Hokto Kazama Tomomi Shimogori Takeo Yoshikawa Katsuhiko Mikoshiba Etsuko Muto Hiroyuki Kamiguchi Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Takaomi C. Saido Manabu Tanifuji Tomoki Fukai Joshua P. Johansen Toru Takumi Yoshihiro Yoshihara Kumi O. Kuroda Thomas J. McHugh Yoshio Hirabayashi Adrian W. Moore Masanori Murayama Kazuhiro Yamakawa Andrea Benucci Hajime Hirase Andrzej Cichocki Shigeyoshi Itohara Shigeyoshi Fujisawa Thomas Launey Yukiko Goda Keiji Tanaka Hiroyuki Nakahara Atsushi Iriki Tadafumi Kato Taro Toyoizumi