RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Shigeyoshi Itohara

 • Masanori Murayama

 • Atsushi Miyawaki

 • Keiji Tanaka

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Etsuko Muto

 • Thomas J. McHugh

 • Atsushi Iriki

 • Kumi O. Kuroda

 • Motomasa Tanaka

 • Yukiko Goda

 • Tadafumi Kato

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Thomas Launey

 • Adrian W. Moore

 • Takaomi C. Saido

 • Reiko Mazuka

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Tomomi Shimogori

 • Tomoki Fukai

 • Hajime Hirase

 • Taro Toyoizumi

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Hokto Kazama

 • Joshua P. Johansen

 • Andrzej Cichocki

 • Toru Takumi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Andrea Benucci

 • Hiroyuki Nakahara

 • Takeo Yoshikawa

 • Yoshio Hirabayashi

 • Manabu Tanifuji

Shigeyoshi Itohara Masanori Murayama Atsushi Miyawaki Keiji Tanaka Shigeyoshi Fujisawa Etsuko Muto Thomas J. McHugh Atsushi Iriki Kumi O. Kuroda Motomasa Tanaka Yukiko Goda Tadafumi Kato Yoshihiro Yoshihara Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Thomas Launey Adrian W. Moore Takaomi C. Saido Reiko Mazuka Hiroyuki Kamiguchi Tomomi Shimogori Tomoki Fukai Hajime Hirase Taro Toyoizumi Kazuhiro Yamakawa Hokto Kazama Joshua P. Johansen Andrzej Cichocki Toru Takumi Katsuhiko Mikoshiba Andrea Benucci Hiroyuki Nakahara Takeo Yoshikawa Yoshio Hirabayashi Manabu Tanifuji