RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Takeo Yoshikawa

 • Andrea Benucci

 • Adrian W. Moore

 • Motomasa Tanaka

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Shigeyoshi Itohara

 • Atsushi Miyawaki

 • Hokto Kazama

 • Naotaka Fujii

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Toshihiko Hosoya

 • Andrzej Cichocki

 • Tomomi Shimogori

 • Thomas Launey

 • Yasunori Hayashi

 • Keiji Tanaka

 • Hiroyuki Nakahara

 • Yukiko Goda

 • Manabu Tanifuji

 • Tadafumi Kato

 • Tomoki Fukai

 • Atsushi Iriki

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Reiko Mazuka

 • Toru Takumi

 • Hajime Hirase

 • Etsuko Muto

 • Shun-ichi Amari

 • Joshua P. Johansen

 • Takaomi C. Saido

 • Masanori Murayama

 • Thomas J. McHugh

 • Kumi O. Kuroda

 • Taro Toyoizumi

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Hiroyuki Kamiguchi

Takeo Yoshikawa Andrea Benucci Adrian W. Moore Motomasa Tanaka Yoshihiro Yoshihara Shigeyoshi Itohara Atsushi Miyawaki Hokto Kazama Naotaka Fujii Katsuhiko Mikoshiba Toshihiko Hosoya Andrzej Cichocki Tomomi Shimogori Thomas Launey Yasunori Hayashi Keiji Tanaka Hiroyuki Nakahara Yukiko Goda Manabu Tanifuji Tadafumi Kato Tomoki Fukai Atsushi Iriki Shigeyoshi Fujisawa Reiko Mazuka Toru Takumi Hajime Hirase Etsuko Muto Shun-ichi Amari Joshua P. Johansen Takaomi C. Saido Masanori Murayama Thomas J. McHugh Kumi O. Kuroda Taro Toyoizumi Kazuhiro Yamakawa Hitoshi Okamoto Hiroyuki Kamiguchi