RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Andrea Benucci

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Thomas J. McHugh

 • Hokto Kazama

 • Hiroyuki Nakahara

 • Keiji Tanaka

 • Motomasa Tanaka

 • Shigeyoshi Itohara

 • Takaomi C. Saido

 • Atsushi Iriki

 • Yukiko Goda

 • Kumi O. Kuroda

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Tomomi Shimogori

 • Joshua P. Johansen

 • Reiko Mazuka

 • Tomoki Fukai

 • Tadafumi Kato

 • Atsushi Miyawaki

 • Andrzej Cichocki

 • Hajime Hirase

 • Etsuko Muto

 • Manabu Tanifuji

 • Thomas Launey

 • Masanori Murayama

 • Toshihiko Hosoya

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Takeo Yoshikawa

 • Yoshio Hirabayashi

 • Toru Takumi

 • Taro Toyoizumi

 • Adrian W. Moore

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Yoshihiro Yoshihara

Andrea Benucci Shigeyoshi Fujisawa Thomas J. McHugh Hokto Kazama Hiroyuki Nakahara Keiji Tanaka Motomasa Tanaka Shigeyoshi Itohara Takaomi C. Saido Atsushi Iriki Yukiko Goda Kumi O. Kuroda Katsuhiko Mikoshiba Tomomi Shimogori Joshua P. Johansen Reiko Mazuka Tomoki Fukai Tadafumi Kato Atsushi Miyawaki Andrzej Cichocki Hajime Hirase Etsuko Muto Manabu Tanifuji Thomas Launey Masanori Murayama Toshihiko Hosoya Kazuhiro Yamakawa Hitoshi Okamoto Takeo Yoshikawa Yoshio Hirabayashi Toru Takumi Taro Toyoizumi Adrian W. Moore Hiroyuki Kamiguchi Yoshihiro Yoshihara