RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Hitoshi Okamoto

 • Atsushi Iriki

 • Thomas J. McHugh

 • Etsuko Muto

 • Taro Toyoizumi

 • Thomas Launey

 • Tomoki Fukai

 • Masanori Murayama

 • Tadafumi Kato

 • Hajime Hirase

 • Toshihiko Hosoya

 • Yukiko Goda

 • Motomasa Tanaka

 • Shigeyoshi Itohara

 • Andrzej Cichocki

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Manabu Tanifuji

 • Yoshio Hirabayashi

 • Adrian W. Moore

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Andrea Benucci

 • Reiko Mazuka

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Tomomi Shimogori

 • Takeo Yoshikawa

 • Kumi O. Kuroda

 • Atsushi Miyawaki

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Takaomi C. Saido

 • Hokto Kazama

 • Toru Takumi

 • Keiji Tanaka

 • Joshua P. Johansen

 • Hiroyuki Nakahara

Hitoshi Okamoto Atsushi Iriki Thomas J. McHugh Etsuko Muto Taro Toyoizumi Thomas Launey Tomoki Fukai Masanori Murayama Tadafumi Kato Hajime Hirase Toshihiko Hosoya Yukiko Goda Motomasa Tanaka Shigeyoshi Itohara Andrzej Cichocki Yoshihiro Yoshihara Manabu Tanifuji Yoshio Hirabayashi Adrian W. Moore Hiroyuki Kamiguchi Andrea Benucci Reiko Mazuka Shigeyoshi Fujisawa Tomomi Shimogori Takeo Yoshikawa Kumi O. Kuroda Atsushi Miyawaki Katsuhiko Mikoshiba Kazuhiro Yamakawa Takaomi C. Saido Hokto Kazama Toru Takumi Keiji Tanaka Joshua P. Johansen Hiroyuki Nakahara