RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Hiroyuki Nakahara

 • Thomas J. McHugh

 • Adrian W. Moore

 • Takeo Yoshikawa

 • Atsushi Iriki

 • Motomasa Tanaka

 • Masanori Murayama

 • Taro Toyoizumi

 • Toshihiko Hosoya

 • Shigeyoshi Itohara

 • Yukiko Goda

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hajime Hirase

 • Tadafumi Kato

 • Hokto Kazama

 • Atsushi Miyawaki

 • Joshua P. Johansen

 • Hitoshi Okamoto

 • Andrzej Cichocki

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tomoki Fukai

 • Keiji Tanaka

 • Andrea Benucci

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Manabu Tanifuji

 • Toru Takumi

 • Tomomi Shimogori

 • Yoshio Hirabayashi

 • Takaomi C. Saido

 • Reiko Mazuka

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Etsuko Muto

 • Kumi O. Kuroda

 • Thomas Launey

Hiroyuki Nakahara Thomas J. McHugh Adrian W. Moore Takeo Yoshikawa Atsushi Iriki Motomasa Tanaka Masanori Murayama Taro Toyoizumi Toshihiko Hosoya Shigeyoshi Itohara Yukiko Goda Hiroyuki Kamiguchi Yoshihiro Yoshihara Hajime Hirase Tadafumi Kato Hokto Kazama Atsushi Miyawaki Joshua P. Johansen Hitoshi Okamoto Andrzej Cichocki Kazuhiro Yamakawa Tomoki Fukai Keiji Tanaka Andrea Benucci Shigeyoshi Fujisawa Manabu Tanifuji Toru Takumi Tomomi Shimogori Yoshio Hirabayashi Takaomi C. Saido Reiko Mazuka Katsuhiko Mikoshiba Etsuko Muto Kumi O. Kuroda Thomas Launey